מקצוע מידע על מקצוע : מבנים מבטון דרוך - 018116

018116 - מבנים מבטון דרוך
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014123 מבני בטון 1   (   מקצועות קדם
  014149 מבני בטון 2 ו -    
) 016111 בטון דרוך ו -    


מבנים לא מסוימים מבטון דרוך: השפעת הדריכה, קו לחץ, מומנטים מישניים, כבל קונקורדנטי. מערכות טרומיות דרוכות: השפעת הטופינג על השקיעות לאורך זמן, אזורי אי-הדבקה, הצטמקות דיפרנציאלית, מבנים נמשכים מאלמנטים טרומיים. חישוב תסבולת לשבר בהתחשב בסדיקה וחוקי חומר לא-לינאריים. מבנים דרוכים מכבלים לא מודבקים: עקרונות תכן: תסבולת לשבר, תסבולת לחדירה, פרטי ביצוע. דריכה של מיכלים מים: אנליזה ועקרונות חישוב, השפעות טרמיות, חישוב הפסדים, חישוב מאמצים, חישוב רוחב סדק, איזורי עיגון, תכן הקיר ופרטי ביצוע שיטת strut and tei במערכות דרוכות.


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:54:48