מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לחקלאות מדייקת - 017036 (Current)

017036 - מבוא לחקלאות מדייקת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014935 שיטות מדידה   (   מקצועות קדם
  114052 פיסיקה 2 ו -    
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    


נושאים: עקרונות החקלאות המדייקת והכלים הדרושים ליישומם. מערכות gps, תיקון דיפרנציאלי ו-gps קינמטי בזמן אמת. עיגון גיאוגרפי של נתונים. תוכנות של מערכות מידע גיאוגרפיות לעיבוד ראשוני של נתונים מרחביים ( באמצעות matlab ). מוניטור יבול לגידולים שונים ועקרונות פעולה, דגימות קרקע ומערכות דגימה אחרות למיפוי השונות בשדה. עקרונות של חישה מרחוק למיפוי פרמטרים חקלאיים: שימוש בנתוני לווין ובצילומים אוויריים למיפוי השונות בשדות חקלאיים. מערכות מדידה ויישום on the go . עקרונות של מערכות יישום מונחי מקום לזריעה, להשקיה, לדישון וליישום חומרי הדברה. שילוב של נתוני יבול ונתוני קרקע עם מקורות מידע נוספים להכנת ממשק יעיל לגידול מונחה מקום. זיהוי יתרונות פוטנציאליים, כלכליים וסביבתיים של חקלאות מדייקת ומגבלותיה.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 26.07.2021 א
  ג 19.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 ד ד"ר אלחנתי ויקטור הרצאה 10 11
    19:30-20:30 ד   מעבדה 11
    18:30-19:30 ד   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 john deere publishing, moline, illinois, usa m. morgan and d. ess the precision farming guide for agriculturalists

נערך בתאריך 23/01/2021 בשעה 21:53:55