מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לכמומטריה - 017033

017033 - מבוא לכמומטריה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014935 שיטות מדידה   (   מקצועות קדם
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  234112 מבוא למחשב - שפת סי     או
  014935 שיטות מדידה   ( או
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  014006 מבוא לשיטות נומריות     או


עקרונות שיטות ספקטרוסקופיות נפוצות: אינפרא אדום קרוב ובינוני, בליעה בתחום הנראה אולטרא סגול, פלואורסנציה. מבוא לשפת תכנות matlab. שיטות כימומטריות pca, pls, parafac, pls רב מימדי, אנליזת wavelet רשתות עצביות. ישום השיטות הנלמדות בmatlab עבור מספר דוגמאות קשורות לסביבה קרקע, חקלאות ומזון.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:45:12