מקצוע מידע על מקצוע : מערכות אקולוגיות - 017001 (Current)

017001 - מערכות אקולוגיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014968 אקולוגיה למהנדסים       מקצועות קדם
 
  075001 מערכות אקולוגיות       מקצועות זהים


שיטות דיגום ושיטות ניתוח סטטיסטי של פרמטרים אקולוגיים. קשרים בין גודל שטח למגוון מינים. תיאורית הביוגיאוגרפיה של איים ויישומה במערכות אקולוגיות. מדדי מגוון מינים. קיטוע והשפעותיו. דגמי תפוצה מרחביים. מודלים מתימטיים באקולוגיה. בחירת שטחים לשימור. דרכי ניהול ומימשק מערכות אקולוגיות.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 16.07.2021 א
  א 10.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ה פרופ. כרמל יוחאי הרצאה 10 11
    11:30-13:30 ה   מעבדה 11
    10:30-11:30 ה   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ה פרופ. כרמל יוחאי הרצאה 10 12
    11:30-13:30 ה   מעבדה 12
    10:30-11:30 ה   תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 new york: springer a. voget kristiina et al ecosystems: balancing science with management
1996 new york: springer fred b. samson, fritz l. knopf ecosystem management: selected reading

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 16:24:01