מקצוע מידע על מקצוע : סדנה בהערכת שווי מקרקעין - 016829

016829 - סדנה בהערכת שווי מקרקעין
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הערכת שווי מקרקעין במקרי בוחן של סוגי מקרקעין שונים: שינוי ייעוד קרקע חקלאית, היטל השבחה, פגיעה במקרקעין, הערכת נכסים לבטוחות, שווי זכויות חוכר ומחכיר, פיצוי הפקעות לצרכי ציבור, איחוד וחלוקה מחדש, הערכת שווי נכסים מיוחדים. הערכת שווי נכסים באזורי פיתוח, עסקות תמורה (קומבינציה), הערכת נכסים תפוסים ע"י דיירים מוגנים, הערכת קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1979 prentice-hall inc s. t. barash standard real estate appraising manual
1999 appraisal institute, chicago.il randall bell real estate damages

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:48:03