מקצוע מידע על מקצוע : פוטוגרמטריה ספרתית - 016815 (Current)

016815 - פוטוגרמטריה ספרתית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014843 פוטוגרמטריה 1   (   מקצועות קדם
) 014855 עבוד תמונה לצורכי מיפוי ו -    


שימוש בתצלומים ספרתיים ליצירת אורתופוטו ומפות פסיפס. מערכת הראיה של האדם והשלכותיה על תהליכים פוטוגרמטריים. עיקרון מרחב הקנ"מ ונקודות עניין. התאמות בין תצלומים ספרתיים: גישות מבוססות גוון, התאמת פרטים, התאמה סימבולית. אילוצים גיאומטריים ואסטרטגיות להתאמה. גישות מבוססות אופטימיזציה גלובלית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ב אחר פילין שגיא הרצאה 10 11
    17:30-18:30 ב   מעבדה 11
    16:30-17:30 ב   תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1620111020 1987 addison-weslpy pull eo r.g. gonzales and p. wintz digital image processing znol ed
      n&nxim pagxim azgem dp  

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:53:21