מקצוע מידע על מקצוע : התכנון העירוני, האזורי והארצי וההשפעה התחבורתית עליו - 016709 (Current)

016709 - התכנון העירוני, האזורי והארצי וההשפעה התחבורתית עליו
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים: מושגים בתכנון ערים וחקר מערכות התחבורה, כולל: ההירארכיה התכנונית בישראל, חוק התכנון והבניה, תכנית מתאר ארצית תמא-53. המערכת התחבורתית הארצית כפי שמוצגת בתמאות השונות (תמא 3-דרכים, תמא 23) מסילות ברזל, תכניות מקומיות ואזוריות ומערכות התחבורה המוצעות בהן. נספחי תנועה ותקני חניה, הפיתוח המרחבי ככלי לפיתוח מערכת נגישות, ההשפעות התחבורתיות על התכנון העירוני/איזורי ועל האוכלוסיה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 10.02.2022 א
  א 06.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    17:30-19:30 ה קטושבסקי רחל הרצאה 11 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 routledge j.p. rodrigue, c. comtois and j.p. rodrigue, c. comtois and the geography of transport systems
2001 oxford university press inc. g. marlon , b. and r. crane travel by design, the influence of urban form on travel

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:08:57