מקצוע מידע על מקצוע : גורל מזהמים אנתרופוגנים בסביבה - 016339 (Current)

016339 - גורל מזהמים אנתרופוגנים בסביבה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014327 כימיה של המים   (   מקצועות קדם
  014956 מבוא לכימיה של הקרקע ו -    
) 125801 כימיה אורגנית ו -    
 
  016327 פירוק ביולוגי של מזהמים אורגניים רעילים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  017008 כימיה של הקרקע,אגרוכמיקלים וזיהום      


התנהגות כימית וביולוגית של מזהמים: היכרות עם מזהמים שונים ועם התכונות המשפיעות על גורלם בסביבה. יחסי הגומלין בין מזהמים למרכיבי הקרקע והמים (ספיחה, הסעה ופירוק) והתנאים הסביבתיים המשפיעים על התהליכים. פירוק מיקרוביאלי של מזהמים - מטבוליזם של תרכובות אורגניות, השפעת ההרכב הכימי על פירוק ביולוגי. חיזוי הפירוק הביולוגי של מזהמים סביבתיים

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל :
1. להכיר את קבוצות המזהמים העיקריות ותכונותיהם הפיזיקאליות והכימיות.
2. לדעת מהם התהליכים המרכזיים בהם משתתפים המזהמים השונים בסביבה (ספיחה,הסעה,המסה /שיקוע, קומפלקסציה, פירוק כימי וביולוגי), ומה הגורמים הסביבתיים המשפיעים עליהם.
3. לבנות איזותרמות ספיחה, הכרת המודלים הנפוצים לתיאור האיזותרמות והקבועים המשמעותיים של המודלים.
4. להבין את המשמעות של קינטיקה של תהליכי ספיחה, התאמה למודלים קינטיים וחילוץ הקבועים המשמעותיים. 5.להכיר את תהליכי החמצון חיזור בקרקע והשפעתם על המזהמים
6. להכיר את האנזימים השונים והמסלולים הביוכימיים העיקריים של פירוק תרכובות סינטטיות אליפטות, טבעתיות וארומטיות.
7. להעריך, בהינתן קרקע /מערכת מימית ומזהם, מה התהליכים העיקריים הצפויים להתרחש.
8. לחזות את הפירוק הביולוגי של מזהמים סביבתיים
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 21.02.2022 א
  ג 15.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-13:30 א איש עם - רדי עדי הרצאה 10 11
    13:30-14:30 א   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 new jersey: john wiley and sons, scwarzenbach, gschwend and imbode environmental organic chemistry
1995 san diego: academic press d.l.sparks environmental soil chemistry
1994 new york: oxford university press murray b. mcbride environmental chemistry of soils

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:13:44