מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות לניהול משאבי אויר - 016336 (Current)

016336 - טכנולוגיות לניהול משאבי אויר
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  016302 זיהום אויר       מקצועות קדם
 
  014973 טכנולוגיה של בקרת זיהום-אויר       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


טיפול מנהלי ותחיקתי בזיהום אויר. תקנים לאויר הפתוח ולמקורות הזיהום. מקורות זיהום עיקריים, עריכת אינבנטר של פליטות מזהמים. רכב מנועי בנזין ודיזל, שריפה של פחם, גז, ונפט גולמי, תעשיות מתכת ונייר, בתי זיקוק, שריפה של פסולת, שריפות פתוחות, ייצור מלט, מחצבות. עקרונות של בקרת גזים וחלקיקים. ציקלונים, משקעים אלקטרוסטטיים, בתי שקים, קולטנים, מערכות ספיחה ובליעה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 07.02.2022 א
  ה 03.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-17:30 ג אחר ברודאי דוד הרצאה 10 10

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:00:24