מקצוע מידע על מקצוע : זיהום אויר - 016306

016306 - זיהום אויר
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  015001 סביבה וצמחים       מקצועות קדם
  124120 יסודות הכימיה     או
 
  016302 זיהום אויר       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מזהמי אויר ראשוניים ושניוניים, מקורות ואפקטים, אירוסולים - תכונות פיסיקליות וכימיות ריאקציות פוטוכימיות, אוזון סטרטוספרי, פיזור אטמוספרי של מזהמי אויר, איכות אויר פנים מבני, מדידות וניטור איכות האויר, טיפול מנהלי ותחיקתי בזיהום אויר, וטכנולוגיות טיפול במזהמי אויר גזיים וחלקיקיים לשם הפחתת פליטות.

תוצאות למידה
הסטודנטים יכירו את מזהמי האויר העיקריים, יבינו לעומק את התהליכים הכימיים המעורבים בתופעות זהום אויר (כגון ערפיח פוטוכימי, גשם חומצי ופגיעה בשכבת האוזון הסטרטוספרית). בנוסף, הסטודנטים ירכשו כלים לחישוב פיזור של מזהמי אויר באמצעות מודלי פיזור גאוסיינים וכן הבנה בסיסית של מדיניות וטכנולוגיות להפחתת פליטות של מזהמי אויר גזיים וחלקיקיים.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:03:26