מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה - 016304 (Current)

016304 - פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014214 יסודות מכניקת הזורמים   (   מקצועות קדם
) 014954 מבוא לפיסיקה של אטמוספירה ו -    


הקורס יעסוק לעומק בתופעות מטאורולוגיות ובקשר שלהן לאיכות האוויר. הנושאים שיילמדו בקורס כוללים: תופעות מטאורולוגיות בסקאלות מרחב וזמן שונות, מערכות מזג אוויר בישראל, שכבת הגבול הפלנטרית, טורבולנציה, חתך רוח לוגריתמי, שטפי חום וחומר באטמוספירה, זרימה בנוף, פיסיקה של עננים ויצירת משקעים

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר מגוון של תופעות מטאורולוגיות להן אופייני מרחב וזמן שונים.
2. יכיר את המודלים המרכזיים המתארים את התופעות הללו.
3. יהיה מסוגל לפתור בעיות כמותיות המשתמשות במודלים הנ"ל.
4. יוכל להתמודד עם טקסטים מדעיים העוסקים בתופעות הללו, לנתח אותם, ולהציגם בכיתה.
5. לדון בקשרים שבין תופעות מטאורולוגיות בסקאלות זמן ומרחב שונות לבין תופעות ואירועי זיהום אוויר.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 09.02.2022 א
  ו 04.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ב אחר ברודאי דוד הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ב   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 john wiley and sons j.h. seinfeld and s.n pandis atmospheric chemistry and physics
2004 elsevier j.r.holton introduction to dynamic meteorology

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:18:27