מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה לאיכות האויר - 016303 (Current)

016303 - מעבדה לאיכות האויר
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2   1 שעות
שבועיות

  016302 זיהום אויר       מקצועות קדם


עקרונות הדגימה והאנליזה של מזהמי אויר גאזיים וחלקיקיים. קביעת תכולת חלקיקי גופרית, ניטרטים, כלורידים ומתכות באירוסולים ובאבק שוקע. אנליזה כימית של מי גשם. שימוש בגז כרומטוגרף וספקטרוסקופיה בתחום האינפא-אדום לאנליזה של מזהמים אורגנים. מדידות קרינה ע"י סולרימטרים וניתוח כמותי של ריאקציות פוטוכימיות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 רבין 08:30-09:30 ג פרופ'ח דובובסקי יעל הרצאה 10 11
405 רבין 09:30-11:30 ג   מעבדה 11

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:40:43