מקצוע מידע על מקצוע : זיהום אויר - 016302 (Current)

016302 - זיהום אויר
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

  124120 יסודות הכימיה       מקצועות קדם
  125001 כימיה כללית     או


מזהמי אויר ראשוניים ושניוניים, מקורות ואפקטים, אירוסולים - תכונות פיסיקליות וכימיות. ריאקציות פוטוכימיות, מזהמי אוויר. זיהום אויר גלובלי, פיזור אטמוספרי של מזהמי אויר, מדידות וניטור איכות האויר, טיפול מנהלי ותחיקתי בזיהום אויר, איכות אויר פנים .
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 12.07.2020 א
  ג 22.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
509 רבין 14:30-16:30 ד פרופ/ח דובובסקי יעל הרצאה 10 11
509 רבין 16:30-17:30 ד גב פלאח סומיה תרגול 11
 
        פרופ/ח דובובסקי יעל הרצאה 80 81
        פרופ/ח דובובסקי יעל
גב שלמה בן דורי ענבר
תרגול 81

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:34:21