מקצוע מידע על מקצוע : הידרולוגיה של נגר על קרקעי - 016211 (Current)

016211 - הידרולוגיה של נגר על קרקעי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

  014205 הידרוליקה   (   מקצועות קדם
) 014212 מבוא להידרולוגיה הנדסית ו -    


הגדרת תחום ההתנקזות כמערכת. סקירת התהליכים ההידרולוגיים בתחום ההתנקזות. כושר חידור. הגדרה של גשם עודף ושל נגר על קרקעי. השימוש בהידרוגרמת יחידה רגעית. שיטות לניתוח הקשר בין הנגר העל קרקעי לבין הגשם העודף. מודלים של מערכת הנגר העל קרקעי. בעית הלינאריות במודלים הידרולוגיים. מודלים הידרולוגיים לייצור סינתטי של נתונים הידרולוגיים.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 18.07.2022 א
  ה 29.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
506 רבין 10:30-12:30 ב פרופ' אוסטפלד אברהם הרצאה 10 11
506 רבין 12:30-13:30 ב   תרגול 11

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:11:51