מקצוע מידע על מקצוע : הנדסה ימית - 016208 (Current)

016208 - הנדסה ימית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

  016210 גלי מים       מקצועות קדם


גורמים פיסיקליים בבנייה ימית, מועדי ים גלים, זרמים, תהליכים סדימנטולוגיים בחופי ים, כוחות הפועלים על מבנים, השפעת מבנים על הסביבה, הגנת חופים, מדידות הידרוגרפיות, איסוף וניתוח נתוני סביבה, שוברי גלים, חפירה ימית ויבוש שטחים.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 13.07.2020 א
  ו 25.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 רבין 10:30-12:30 ה פרופ. עגנון יהודה
פרופ/ח ליברזון דן
הרצאה 10 11
404 רבין 12:30-13:30 ה מר שני-זרביב אלמוג תרגול 11

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:41:30