מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות משאבי מים 1 - 016203 (Current)

016203 - הנדסת מערכות משאבי מים 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014004 נתוח מערכות   (   מקצועות קדם
  014205 הידרוליקה ו -    
  014212 מבוא להידרולוגיה הנדסית ו -    
) 014322 יסודות הטיפול במים ושפכים ו -    
  014004 נתוח מערכות   ( או
  014205 הידרוליקה ו -    
  014212 מבוא להידרולוגיה הנדסית ו -    
) 014325 תכן מערכות אספקת מים ואיסוף שפכים ו -    
  014004 נתוח מערכות   ( או
  014205 הידרוליקה ו -    
) 014325 תכן מערכות אספקת מים ואיסוף שפכים ו -    


בחירת מודלים מתאימים לשילוב במודלי אופטימיזציה וסימולציה. מערכי מודלים. פונקציות המטרה למערכות משאבי מים. ניסוח מודלי אופטימיזציה וסימולציה של מערכות משאבי מים מסוגים מנושאים שונים, ביניהם: פיתוח מים עיליים, פיתוח וניהול אקויפרים, תכנון ותפעול רשתות חלוקה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 31.01.2022 א
  א 27.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ד ד"ר אוסטפלד אברהם הרצאה 10 11
    12:30-13:30 ג   תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:01:10