מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הטוקסיקולוגיה - 138045 (Current)

138045 - יסודות הטוקסיקולוגיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134058 ביולוגיה 1   (   מקצועות קדם
) 134127 נושאים בביולוגיה ו -    
  124117 יסודות הכימיה א'   ( או
) 124120 יסודות הכימיה ו -    


הקורס יעסוק בהיסטורית הרעלים ובמדע הטוקסיקולוגיה, דרכי חשיפה, יסודות התגובה הטוקסית ברמה התאית והמוליקולרית, ויסקור את תהליכי הספיגה, האחסון, המטבוליזם וההפרשה של רעלנים, סוגי מכניזמים של תגובה, קרצינוגנזה, טוקסיקולוגיה סביבתית והערכת סיכונים שמקורם באדם ובסביבה.
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להגדיר מהו מדע הרעלים ולהכיר את המונחים והמושגים הטוקסיקולוגיים הבסיסיים.
2. לסווג ולדון בפירוט במנגונני הטוקסיקולוגיה השונים.
3. לזהות סיכונים טוקסיים של רעלנים ואת השפעתם על איברים שונים.
4. לדון במושגים בסיסיים החיוניים לתכנון, ביצוע ופרשנות של מחקרים בנושא רעלנים.
5. לתאר את סוכניות הרגולציה האמריקאית והגלובליות כדוגמת )osha, fda, cpsc, epa(.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
417 אמרסון 08:30-10:30 ד ד"ר טרומן מריאנה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2018 mcgraw-hill klaassen, c.d., ed.: casarett and doull' toxicology: the basic science of poisons
חובה 2014 crc press hayes, a.w., ed principles and methods of toxicology

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:48:16