מקצוע מידע על מקצוע : גישות ניסוייות בחומצות גרעין - 138038 (Current)

138038 - גישות ניסוייות בחומצות גרעין
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   6   3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134020 גנטיקה כללית   (   מקצועות קדם
  134082 ביולוגיה מולקולרית ו -    
) 134119 בקרת הביטוי הגנטי ו -    


טכניקות ניסויות הנוגעות לחומצות גרעין ושימושן במחקר. טכניקות המשמשות לחקר בקרה, ביטוי ואיפיון של גנים ספציפים, טכניקות גנומיקה מתקדמות.

תוצאות למידה
בתום הקורס הסטודנט ידע:
1. לתכנן ולבצע ניסויים כדי לענות על שאלות ביולוגיות המערבות חומצות גרעין כולל: יצירת פלסמידים, הערכת ביטוי גנים, מיפוי מתיליציה.
2. לתכנן ניסויים על כלל הגנום ולדעת איך לנתח את התוצאות.
3. להבין את עקרונות מאחורי השיטה chip-seq.


הערות
מעבדה מרוכזת בין .3.7-11.7


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 ביולוגיה 09:30-11:30 ג פרופ' מלמד פיליפה
פרופ'ח לם אילת
הרצאה 10 10
2 ביולוגיה 09:30-11:30 ה
        פרופ' מלמד פיליפה
פרופ'ח לם אילת
מעבדה 10

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:49:00