מקצוע מידע על מקצוע : מודלים בביולוגיה - 136042

136042 - מודלים בביולוגיה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות קדם
  104019 אלגברה ליניארית מ'     או
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב     או
 
  138042 מודלים בביולוגיה       מקצועות זהים


הקורס יסקור שיטות חישוביות למידול של תהליכים ומערכות ביולוגיות דינמיות על ידי הצגה של מודלים קלאסיים וחקר דוגמאות לבעיות מידול של מערכות ספציפיות. הקורס יתבסס על עבודה והתנסות מעשית. כל המודלים ימומשו במטלב. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. הכרות עם שיטות מידול שונות למערכות ביולוגיות.
2. שימוש במטלב לחישוב אינטראקטיבי, מימוש מודלים בקוד והצגה גרפית.
3. פתרון מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות בעזרת מטלב.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 princeton university press s.p. ellner and j.guckenheimer dynamic models in biology
1993 princeton university press h. berg random walks in biology

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 22:58:49