מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה מערכתית - 136032 (Current)

136032 - ביולוגיה מערכתית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134119 בקרת הביטוי הגנטי       מקצועות קדם


נושאים: גילוי של רשתות גנים, אנליזת רשתות בעזרת תורת הגרפים, מבנה ותפקוד של רשתות גנים בהתפתחות תוך התיחסות לדוגמאות בזבובים, נמטודות וקיפודי ים, מודלים לתכונות מערכת (כגון מודולריות ורובסטיות) מודלים של אבולוציה מורפולוגית על ידי שינויים במערכת הגנטית.


הערות
לקורס יתווסף תרגיל.זה מותנה באישור
הצעת המקצוע החדש שהועברה לאישור ע"י
הועדה לתארים מתקדמים. במידה שיאושר
מספר הקורס החדש יהיה: 136037 :
הרצאה: ,2 תרגיל: ,1 ע"ב: ,3 ניקוד חדש
יעלה בחצי נקודה ל 2.5- (במקום 2.0 נק')
הרצאה: 30 : 30-14 : ,12 תרגיל: 30 : 30-15 : 14
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 18.07.2022 א
  ה 20.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-15:30 א ד"ר לוי שגיא הרצאה 10 10

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:53:02