מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים ביחסות כללית - 118146 (Current)

118146 - נושאים נבחרים ביחסות כללית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  118130 מבוא ליחסות כללית       מקצועות קדם


שיטות מתקדמות ביחסות כללית. לדוגמה: גאומטריה דיפרנציאלית, יריעות, עקמומיות, פתרונות מדויקים, מבנה קאוזלי, בעיית קושי, סינגולריויות, קריסה וחורים שחורים, שיטות נומריות.
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להשתמש בכלים מתקדמים של יחסות כללית כדי לפתור בעיות.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ'ח ירום עמוס הרצאה 10 10
620 פיסיקה 09:30-10:30 ב

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:28:42