מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בפיסיקת כוכבים - 118115 (Current)

118115 - נושאים מתקדמים בפיסיקת כוכבים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות קדם


נושאים באבולוציה של כוכבים, תנודות וסיבוב של כוכבים, הפיסיקה של ספיחה, זוגות קרובים של כוכבים.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 08:30-10:30 ד פרופ' סוקר נועם הרצאה 10 10

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:42:56