מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בפיסיקה עיונית - 118114 (Current)

118114 - נושאים נבחרים בפיסיקה עיונית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הנושאים יתנתו במסגרת פיסיקה עיונית. הסילבוס יפורסם בנפרד. סמסטר א' תשע"ט: סמינר בחישוב ומידע קוונטי. סמסטר ב' תשע"ט: סדר ואירגון בחומר מעובה רך.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ' אקרמן אריק הרצאה 10 10

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:09:34