מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בפיסיקה עיונית - 118114

118114 - נושאים נבחרים בפיסיקה עיונית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הנושאים יתנתו במסגרת פיסיקה עיונית. הסילבוס יפורסם בנפרד. סמסטר א' תשע"ט: סמינר בחישוב ומידע קוונטי. סמסטר ב' תשע"ט: סדר ואירגון בחומר מעובה רך.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 16/10/2019 בשעה 18:02:02