מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בפיסיקה עיונית - 118114 (Current)

118114 - נושאים נבחרים בפיסיקה עיונית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הנושאים יתנתו במסגרת פיסיקה עיונית. הסילבוס יפורסם בנפרד. סמסטר א' תשע"ט: סמינר בחישוב ומידע קוונטי. סמסטר ב' תשע"ט: סדר ואירגון בחומר מעובה רך.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 11:30-13:30 ג פרופ' כפרי יריב הרצאה 10 10

נערך בתאריך 26/09/2022 בשעה 19:33:34