מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתורת השדות הקוונטיים. - 118107 (Current)

118107 - נושאים נבחרים בתורת השדות הקוונטיים.
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ט: אספקטים טופולגים של תורות שדות קוונטים סופרסימטרים.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 14:30-16:30 ה פרופ'ח בלוק בוריס הרצאה 10 10

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:10:39