מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2 - 106928 (Current)

106928 - נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בקומבניטוריקה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 10:30-12:30 ב ד"ר אבן זוהר חיים הרצאה 10 10
719 אמדו 11:30-12:30 ה

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:14:48