מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בחבורות אלגבריות - 106925

106925 - נושאים נבחרים בחבורות אלגבריות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בחבורות אלגבריות אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר ב' תשע"ח: חבורות אלגבריות ליניאריות.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:09:49