מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בגאומטריה - 106803 (Current)

106803 - נושאים בגאומטריה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים נבחרים בגאומטריה ושימושיה. סמסטר ב' תשע"ח: חבורות היפרבוליות. סמסטר א' תשע"ט: אלגברה קומוטטיבית והכללותיה כשפות לגאומטריה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 15:30-17:30 א פרופ'ח הרן שי הרצאה 10 10
719 אמדו 13:30-14:30 ג

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:06:27