מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בתורת ההסתברות - 106742

106742 - פרקים נבחרים בתורת ההסתברות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104222 תורת ההסתברות       מקצועות קדם


סמסטר ב' תשע"ז: מודלים הסתברותיים על גרפים אשר להם קשר הדוק לתופעות שונות בפיזיקה סטטיסטית. סמסטר ב' תשע"ט: מטריצות מקריות.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:06:15