מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בקומבינטוריקה - 106716 (Current)

106716 - פרקים נבחרים בקומבינטוריקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סמסטר ב' תשע"ז: שימוש בשיטות טופולוגיות ואלגבריות בתורת הזיווגים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ג פרופ' יהודיוף אמיר הרצאה 10 10

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:30:28