מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות חלקיות - 106413 (Current)

106413 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות   (   מקצועות קדם
) 104165 פונקציות ממשיות ו -    


מרחבי סובולב, משפטי שיכון וקומפקטיות, משוואות אליפטיות מסדר שני, פתרונות חלשים, משפטי רגולריות, עקרונות מכסימום, ערכים עצמיים, ערך עצמי עיקרי, בוא לתורת הדיסטרבוציות, שיטות וריאציוניות למשוואות לא לינאריות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים ידעו:
1. תכונות בסיסיות של מרחבי סובולב.
2. להפעיל שיטות וריאציוניות כדי להוכיח קיום פתרונות חלשים למשוואות אליפטיות מסדר שני.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 12:30-13:30 ב פרופ' שפריר איתי הרצאה 10 10
719 אמדו 14:30-16:30 ד

נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:36:59