מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במשואות דיפרנציאליות חלקיות 2 - 106410

106410 - סמינר במשואות דיפרנציאליות חלקיות 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות קדם
נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:54:14