מקצוע מידע על מקצוע : תורת המטריצות - 106393 (Current)

106393 - תורת המטריצות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

מרחבים ואופרטורים ליניאריים. מטריצות. דטרמיננטים ופרמננטים משפטי פיתוח. מטריצה מצורפת, מושרית ומכפלת קרונקר. מרחבים אוניטריים. הפולינום האופייני וערכים עצמיים. אלומות של תבניות ריבועיות ואפיון ערכים עצמיים, בעזרת בעיות אקסטרמום. שדה ערכים. תחומי הכלה עבור ערכים עצמיים, משפטי גרשגורן. נורמות של וקטורים ומטריצות. מטריצות אי-שליליות, משפט פרון- פרוביניוס. מטריצות סטוכסטיות כפולות, משפט קינג-פרוביניוס ומשפט בירקהוף. הוכחת השערת ון-דר-ורדן לפרמננטים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 09:30-11:30 א פרופסור ברמן אברהם הרצאה 10 10
719 אמדו 14:30-15:30 ב

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:07:10