מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה מודרנית 1 - 106380 (Current)

106380 - אלגברה מודרנית 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104158 מבוא לחבורות   (   מקצועות קדם
  104279 מבוא לחוגים ושדות ו -    
) 104280 מודולים, חוגים וחבורות ו -    


חוגים קומוטטיביים: אידיאלים, נילרדיקל ורדיקל ג'ייקובסון, מודולים, סדרות מדויקות, מכפלות טנסוריות, אלגבראות. חוגי שברים ומודולי שברים. פירוק פרימרי. הרחבות שלמות של חוגים, הערכות. תנאי שרשרת. חוגי נתר, חוגי ארטין. חוגי הערכה דיסקרטיים ותחומי דדקינד. השלמות של חוגים. תורת המימד.


הערות
הקורס יועבר בשפה האנגלית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 13:30-15:30 א ד"ר נואר צבי יעקב הרצאה 10 10
719 אמדו 12:30-13:30 ג

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:05:57