מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אנליטיות בקומבינטוריקה - 106376

106376 - שיטות אנליטיות בקומבינטוריקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104286 קומבינטוריקה       מקצועות קדם


שיטות אנליטיות לחקירה ולהבנה של בעיות קומבינטוריות. השיטות כוללות: אנליזה הרמונית של פונקציות בוליאניות, תורת האינפורמציה וקמירות. בין היישומים: תופעות סף, יציבות של מבנה וספירה מקורבת.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:15:39