מקצוע מידע על מקצוע : תכונות חומרים אלקטרונים - 315030

315030 - תכונות חומרים אלקטרונים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114217 פיסיקה של מצב מוצק       מקצועות קדם
  116217 פיסיקה של מצב מוצק     או
  127427 מצב מוצק לכימאים (מורחב)     או


מבוא. הולכה חשמלית במתכות: מוליכות חשמלית, תלות בטמפרטורה, במיקרומבנה ובפגמים. מוליכים למחצה: מבנה פסי אנרגיה, ריכוז נושאי מטען בשווי משקל, מוליכות חשמלית ומוביליות, זרמי סחיפה ודיפוזיה, גנרציה ורקומבינציה של נושאי מטען, נושאי מטען בעודף. פגמים במבנה הגבישי והשפעתם על התכונות החשמליות של מוליכים למחצה. צמתים: מגע מתכת-מוליך למחצה, צמת p-n, טרניזיסטור jfet. תכונות אופטו-אלקטרוניות של מוליכים למחצה: בליעה, פוטומוליכות, פוטווולטאיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:24:22