מקצוע מידע על מקצוע : מודלים גאומטריים במערכות תיב"מ - 236716 (Previous)

236716 - מודלים גאומטריים במערכות תיב"מ
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  234218 מבני נתונים 1       מקצועות קדם
 
  036045 גיאומטריה חישובית ומודלים בתיבם 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


יצוגים מפורשים, סתומים ופרמטריים. חתכים קוניים ועקומות ריבועיות. אינטרפולציות hermite ו - spline. רציפות. גאומטריה דיפרנציאלית של עקומות. עקומות bezier. עקומות bspline. גאומטריה דיפרנציאלית של משטחים. משטחי bezier ו - bspline. חלוקה ( subdivision ) ועידון ( refinement ). הקורס יוביל לתכנון ויישום מערכת גרפית לדיגום גופים תלת-ממדיים בשפת תכנות עילית.


הערות
ההרצאה + תרגיל יתקיימו בטאוב .401


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ה פרופ. אלבר גרשון הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ה מר סוסין בוריס תרגול 11

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 09:08:49