מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בבינה מלאכותית - 236502

236502 - פרויקט בבינה מלאכותית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236501 מבוא לבינה מלאכותית       מקצועות קדם
 
  234304 פרויקט בבינה מלאכותית ה'       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קורס זה כולל פרויקט גדול בבינה מלאכותית. הסטודנטים יעבדו יחידים או בצוותים בהנחיה צמודה של אסיסטנט.


הערות
לרשום נא לפנות למרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ' שוסטר אסף הרצאה 10 10
          פרויקט 10

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:18:25