מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לבינה מלאכותית - 236501 (Current)

236501 - מבוא לבינה מלאכותית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות צמודים
 
  096210 יסודות בינה מלאכותית ויישומיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיטות יוריסטיות לחיפוש במרחבי מצבים. חיפוש בעצי משחק. שיטות ליצוג ידע באמצעות: לוגיקה, רשתות סמנטיות, מערכות מסגרת, רשתות הסתברותיות. נושאים נוספים לפי בחירת המרצה: מערכות לומדות, עיבוד שפות טבעיות, מערכות מומחה, תכנון.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 15.02.2023 א
  ו 10.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 אוד'בטלר 12:30-14:30 ב ד"ר קרן שרה אייזנש הרצאה 10 11
6 טאוב 12:30-13:30 ה   תרגול 11
 
1 אוד'בטלר 12:30-14:30 ב ד"ר קרן שרה אייזנש הרצאה 10 12
9 טאוב 15:30-16:30 א   תרגול 12
 
1 אוד'בטלר 12:30-14:30 ב ד"ר קרן שרה אייזנש הרצאה 10 13
5 טאוב 09:30-10:30 ד   תרגול 13
 
1 אוד'בטלר 12:30-14:30 ב ד"ר קרן שרה אייזנש הרצאה 10 14
7 טאוב 14:30-15:30 ב   תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:12:31