מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים 1 - 234247 (Current)

234247 - אלגוריתמים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב   (   מקצועות קדם
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  046002 תכן וניתוח אלגוריתמים      
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  104287 אלגוריתמים קומבינטוריים      
  104291 אלגוריתמים קומבינטוריים      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
 
  094226 מבוא לאלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  214910 אלגוריתמים נבחרים בתורת הגרפים      


הקורס עוסק בשיטות בסיסיות לתיכון וניתוח אלגוריתמים, כולל שיטות סריקה, אלגוריתמים חמדנים, תכנון דינמי, רדוקציות, מסלולים משפרים, אלגוריתמים הסתברותיים, ושיטות אלגבריות. בקורס מציגים אלגוריתמים יעילים לשאלות יסוד בתורת הגרפים ובתחומים אחרים. בין השאר דנים בנושאים הבאים: סריקה לרוחב, סריקה לעומק, עץ פורש מינימום, מסלולים קלים ביותר, זרימה ברשתות, חתכים, התאמת מחרוזות, בעיות גיאומטריות ואלגבריות. הקורס מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 02.02.2023 א
  ד 08.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 טאוב 10:30-12:30 ב ד"ר טלגם-כהן ענבל הרצאה 10 11
3 טאוב 11:30-12:30 א   תרגול 11
 
2 טאוב 10:30-12:30 ב ד"ר טלגם-כהן ענבל הרצאה 10 12
708 אולמן 11:30-12:30 ג   תרגול 12
 
2 טאוב 10:30-12:30 ב ד"ר טלגם-כהן ענבל הרצאה 10 13
801 אולמן 14:30-15:30 ג   תרגול 13
 
2 טאוב 10:30-12:30 ד פרופ' נאור יוסף הרצאה 20 21
503 אולמן 16:30-17:30 ד   תרגול 21
 
2 טאוב 10:30-12:30 ד פרופ' נאור יוסף הרצאה 20 22
6 טאוב 16:30-17:30 ב   תרגול 22
 
        פרופ' נאור יוסף הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה מוציא לאור מחברים ספר
002232918 mit press thomas h. cormen introduction to algorithms.

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:40:40