מקצוע מידע על מקצוע : מבני נתונים 1 - 234218 (Previous)

234218 - מבני נתונים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234124 מבוא לתכנות מערכות   (   מקצועות קדם
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104286 קומבינטוריקה   ( או
) 234124 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  104286 קומבינטוריקה   ( או
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  234122 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
 
  094412 הסתברות מ       מקצועות צמודים
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
 
  035015 שמושים במבני נתונים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הקורס יקנה ידע במבני נתונים בסיסיים, באנליזה, ביישומים ובשימושים שונים שלהם. יושם דגש על התאמת מבני הנתונים לצרכי הבעיה הנתונה. סוגי מבנים: חזרה על המבנים הפשוטים (מערכים, רשימות, מחסניות ותורים), רשימות דילוגים, תורי עדיפות, ערמות, עצים דיגיטלים ( tries ). מיון וחיפוש. עצים וגרפים וייצוגיהם. הקצאת זכרון, ערבול, איסוף אשפה.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות וצמודים
המתפרסמים באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
700
701
702
703
704
705
706
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 09.07.2021 א
281
282
283
433
442
443
450
451
640
641
1
דיוויס
דיוויס
דיוויס
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
קאהן
13:00-16:00 א 10.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ד ד"ר כהן רמי הרצאה 10 11
          מעבדה 11
    09:30-10:30 ב גב פרידמן מיכל תרגול 11
 
    10:30-12:30 ד ד"ר כהן רמי הרצאה 10 12
          מעבדה 12
    16:30-17:30 ד מר גליל עידו תרגול 12
 
    10:30-12:30 ד ד"ר כהן רמי הרצאה 10 13
          מעבדה 13
6 טאוב 12:30-13:30 ב גב שחות רנא תרגול 13
 
2 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ' פטרנק ארז הרצאה 20 21
          מעבדה 21
7 טאוב 13:30-14:30 ג מר בן שחר גיל תרגול 21
 
2 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ' פטרנק ארז הרצאה 20 22
          מעבדה 22
    15:30-16:30 א גב גומייד מרח תרגול 22
 
2 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ' פטרנק ארז הרצאה 20 23
          מעבדה 23
8 טאוב 09:30-10:30 ה מר כהן תומר תרגול 23
 
        פרופ' פטרנק ארז הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:45:30