מקצוע מידע על מקצוע : מבני נתונים 1 - 234218 (Current)

234218 - מבני נתונים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234124 מבוא לתכנות מערכות   (   מקצועות קדם
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104286 קומבינטוריקה   ( או
) 234124 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  104286 קומבינטוריקה   ( או
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  234122 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
 
  094412 הסתברות מ       מקצועות צמודים
  104034 מבוא להסתברות ח'      
  104222 תורת ההסתברות      
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
 
  035015 שמושים במבני נתונים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הקורס יקנה ידע במבני נתונים בסיסיים, באנליזה, ביישומים ובשימושים שונים שלהם. יושם דגש על התאמת מבני הנתונים לצרכי הבעיה הנתונה. סוגי מבנים: חזרה על המבנים הפשוטים (מערכים, רשימות, מחסניות ותורים), רשימות דילוגים, תורי עדיפות, ערמות, עצים דיגיטלים ( tries ). מיון וחיפוש. עצים וגרפים וייצוגיהם. הקצאת זכרון, ערבול, איסוף אשפה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 03.02.2022 א
  ה 03.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ' רוטנשטרייך אורי הרצאה 10 11
          מעבדה 11
801 אולמן 11:30-12:30 ה   תרגול 11
 
1 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ' רוטנשטרייך אורי הרצאה 10 12
          מעבדה 12
802 אולמן 14:30-15:30 ב   תרגול 12
 
1 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ' רוטנשטרייך אורי הרצאה 10 13
          מעבדה 13
803 אולמן 09:30-10:30 ב   תרגול 13
 
1 טאוב 16:30-18:30 ב פרופ' אנגלברג רועי הרצאה 20 21
          מעבדה 21
803 אולמן 14:30-15:30 ג   תרגול 21
 
1 טאוב 16:30-18:30 ב פרופ' אנגלברג רועי הרצאה 20 22
          מעבדה 22
801 אולמן 11:30-12:30 ד   תרגול 22
 
1 טאוב 16:30-18:30 ב פרופ' אנגלברג רועי הרצאה 20 23
          מעבדה 23
701 אולמן 15:30-16:30 א   תרגול 23


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:15:21