מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחשב שפת פייתון - 234128 (Current)

234128 - מבוא למחשב שפת פייתון
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234106 מבוא למדעי המחשב ר'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
  234130 מבוא למחשב שפת פייתון - בל      
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'      
  274121 קורס מחשב לרפואנים      


הקורס מיועד לכלל הסטודנטים בטכניון. מבנה המחשב. חומרה ותכנה. ייצוג נתונים. מושגי יסוד ותכנות בשפת פייתון: ערכים, משתנים, ביטויים, טיפוסי נתונים בפייתון, התניות, חוגים (לולאות), פונקציות, רקורסיה, קלט/פלט (טקסטואלי וגרפי). סביבת הפיתוח של פייתון: שטח העבודה, הרצת תוכניות, ניפוי שגיאות. פיתוח מובנה של תוכניות, ארגון מידע במחשב. אלגוריתמים: פיתוח מונחה נכונות וסיבוכיות בסיסית. פתרונות אלגוריתמים למיון, חיפוש, בעיות במספרים שלמים.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
סטודנטים הנרשמים באיחור לקורס לא
יוכלו להגיש את שיעורי הבית שזמן
הגשתם חלף.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 23.02.2023 א
  ו 24.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב גב ארז יעל הרצאה 10 11
          מעבדה 11
    12:30-14:30 ב   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ב גב ארז יעל הרצאה 10 12
          מעבדה 12
    12:30-14:30 ג   תרגול 12
 
    10:30-12:30 ב גב ארז יעל הרצאה 10 13
          מעבדה 13
    14:30-16:30 ד   תרגול 13
 
    12:30-14:30 ב ד"ר בסקין חיים הרצאה 20 21
          מעבדה 21
    12:30-14:30 ה   תרגול 21
 
    12:30-14:30 ב ד"ר בסקין חיים הרצאה 20 22
          מעבדה 22
    10:30-12:30 ג   תרגול 22
 
    12:30-14:30 ב ד"ר בסקין חיים הרצאה 20 23
          מעבדה 23
    14:30-16:30 ד   תרגול 23
 
    12:30-14:30 ה ד"ר נופברי ילנה הרצאה 30 32
          מעבדה 32
    08:30-10:30 ג   תרגול 32
 
    12:30-14:30 ה ד"ר נופברי ילנה הרצאה 30 33
          מעבדה 33
    08:30-10:30 ד   תרגול 33
 
    12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 40 41
          מעבדה 41
    12:30-14:30 ב   תרגול 41
 
    12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 40 42
          מעבדה 42
    08:30-10:30 ג   תרגול 42
 
    12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 40 43
          מעבדה 43
    12:30-14:30 ה   תרגול 43


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 03:55:30