מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתכנות מערכות - 234124 (Current)

234124 - מבוא לתכנות מערכות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2   2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234114 מבוא למדעי המחשב מ'       מקצועות קדם
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  044101 מבוא למערכות תכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094219 הנדסת תוכנה      
  234121 מבוא לתכנות מערכות      
  234122 מבוא לתכנות מערכות      


השלמות שפת c: מצביעים, רשומות, ניהול זיכרון דינמי, רשימות מקושרות, עצים. ניהול גרסאות. הידור, קישור, ושימוש בספריות. פקודות shell בסיסיות. פייתון כשפת "דבק" של המערכת. ניפוי שגיאות, בדיקת תוכנה, בדיקה אוטומטית. מבוא ל- c++ : תכנות מונחה עצמים, טיפוסי נתונים מופשטים, פולימורפיזם דינמי וסטטי.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 20.02.2022 א
  ו 18.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
311 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר ליפובצקי איבגני הרצאה 10 11
          פרויקט 11
5 טאוב 08:30-10:30 ג גב כהן אורטל תרגול 11
 
311 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר ליפובצקי איבגני הרצאה 10 12
          פרויקט 12
303 אולמן 14:30-16:30 ד מר גומייד מוחמד תרגול 12
 
311 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר ליפובצקי איבגני הרצאה 10 13
          פרויקט 13
707 אולמן 10:30-12:30 ה מר גולדנשטיין נלסון תרגול 13
 
311 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר ליפובצקי איבגני הרצאה 10 14
          פרויקט 14
501 אולמן 16:30-18:30 ג מר שהלה רוברט תרגול 14
 
9 טאוב 14:30-16:30 א ד"ר ללוש גל הרצאה 20 21
          פרויקט 21
310 אולמן 14:30-16:30 ג מר גופט יניב תרגול 21
 
        פרופ' ברקת גיל
ד"ר ליפובצקי איבגני
הרצאה 60 69
          פרויקט 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:36:04