מקצוע מידע על מקצוע : ארגון ותכנות המחשב - 234118 (Current)

234118 - ארגון ותכנות המחשב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב   (   מקצועות קדם
) 234124 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  234124 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
 
  044264 מערכות תכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


תכנות מערכות מתקדם: המחשב מרמת האסמבלי ועד רמת סביבת תכנות מתקדמת. מבנה המחשב: זיכרון ערימה, מחסנית. מבוא לשפת אסמבלי. הידור ובניה של פרויקט מרובה קבצים, קישור וטעינה. ניהול זכרון דינמי מתקדם: מצביעים חכמים, מערכות הקצאת זכרון. מבנה אובייקטים בזכרון, סדר הקצאה ושחרור. ניהול משאבים. עבודה סינכרונית ואסינכרונית. הצגה של עמוד בדפדפן.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות קדם צמודים. שימו
לב לכך שבקורס כללי רישום המתפרסמים
באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 07.02.2022 א
  ב 14.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 16:30-18:30 ג ד"ר עבאסי חסן הרצאה 10 11
          מעבדה 11
603 אולמן 14:30-15:30 ד פרופ' סופר עידו תרגול 11
 
1 טאוב 16:30-18:30 ג ד"ר עבאסי חסן הרצאה 10 12
          מעבדה 12
604 אולמן 15:30-16:30 ג מר בונה מתיאס תרגול 12
 
1 טאוב 16:30-18:30 ג ד"ר עבאסי חסן הרצאה 10 13
          מעבדה 13
7 טאוב 15:30-16:30 א מר אילת איתי תרגול 13
 
1 טאוב 16:30-18:30 ג ד"ר עבאסי חסן הרצאה 10 14
          מעבדה 14
9 טאוב 14:30-15:30 ב מר מואב בעז תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:38:28