מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למדעי המחשב מ" - 234114 (Current)

234114 - מבוא למדעי המחשב מ'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
  234128 מבוא למחשב שפת פייתון      
  234130 מבוא למחשב שפת פייתון - בל      
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'      
 
  094704 סדנת תכנות בשפת סי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  234108 מבוא לתכנות לרפואנים      


הקורס מיועד לסטודנטים למדעי המחשב. המקצוע 234111 (מבוא למדעי המחשב) יענה על הדרישה לקדם בכל מקום שבו נדרש 234114. מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. כתיבה ובדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. הוכחת נכונות חלקית ושלמה של תכניות. מדדים ליעילות האלגוריתם: סיבוכיות זמן וזכרון. סיבוכיות פולינומיאלית ואקספוננציאלית. דוגמאות לאלגוריתמים אקראיים. בעיות שלא ניתנות להכרעה. מחסנית. תור. יצוגים של ביטויים אריתמטיים ומימוש חישובם באמצעות מחסנית. רקורסיה ומימושה. חיפוש לעומק. מיון יעיל.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 17.02.2022 א
  ג 15.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ'ח שלומי תומר הרצאה 10 11
          מעבדה 11
501 אולמן 14:30-16:30 ג מר פרץ יואב מתן תרגול 11
 
1 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ'ח שלומי תומר הרצאה 10 12
          מעבדה 12
607 אולמן 12:30-14:30 ב מר ממיסטבלוב מתן תרגול 12
 
1 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ'ח שלומי תומר הרצאה 10 13
          מעבדה 13
607 אולמן 10:30-12:30 ב גב מועלם מרוה תרגול 13
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב גב ארז יעל הרצאה 20 21
          מעבדה 21
307 אולמן 12:30-14:30 ה גב רוט סתיו תרגול 21
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב גב ארז יעל הרצאה 20 22
          מעבדה 22
805 אולמן 10:30-12:30 ג מר בנימין רואי תרגול 22
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב גב ארז יעל הרצאה 20 23
          מעבדה 23
805 אולמן 14:30-16:30 ד מר ליברמן דניאל תרגול 23


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:28:48