מקצוע מידע על מקצוע : תכנון חברתי - 209008 (Previous)

209008 - תכנון חברתי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מטרת המקצוע היא הכרות עם גישות וכלים מקובלים לתכנון חברתי במדינת ישראל. נושאי הלימוד: מקורות הלגיטימציה של תכנון. אידיאולוגיה ושיטות להחדרת שינויים חברתיים במערכות חברתיות קיימות. תכנון לקראת שינויים חברתיים בשנות ה-2000. דפוסים להגשת שירותים חברתיים בישראל: שירותי דיור, חינוך, בריאות, סעד והבטחת הכנסה.


הערות
קורס בחירה המסלול לתכנון ערים
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 סגו 12:30-15:30 ה ד"ר אהרון מירב הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:30:24