מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בארכיטקטורה ובינוי ערים - 208800 (Previous)

208800 - סמינר בארכיטקטורה ובינוי ערים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הנחיה והדרכה בהגשת סמינר/פרויקט גמר. נושאים: הגדרת הבעיה, סקר ספרות ביקורתי, איסוף וניתוח נתונים, דיון בממצאים, הסקת מסקנות והמלצות להמשך מחקר. נושא העבודה ייבחר במשותף על ידי הסטודנט והמורה. העבודה תוגש במתכונת של דו"ח מקצועי.


הערות
קורס חובה שנה ב תואר שני מקצועי


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-20:30 ה ד"ר אלכסנדרוביץ אור פרויקט 11 11
 
    15:30-20:30 ה ד"ר בן-אריה רונן פרויקט 12 12
 
    15:30-20:30 ה ארכיטקט דורטהיימר יונתן פרויקט 13 13
 
    15:30-20:30 ה ארכיטקט הורן אלעד פרויקט 14 14
 
    15:30-20:30 ה ארכיטקט אייזן ליאת פרויקט 15 15

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:38:16