מקצוע מידע על מקצוע : תכנון ופיתוח בישובים ערביים בישראל - 207807 (Previous)

207807 - תכנון ופיתוח בישובים ערביים בישראל
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

הערבים בישראל כחברה מתפתחת, גורמי הרקע והיווצרות המרקמים הפיסיים בישובים. תהליכי שינוי דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים בישראל. התמורות הפיסיות בישובים הערבים ותהליך הבנייה העצמית. השפעות גומלין עם הפיתוח היהודי. בעיות תכנוניות נבחרות וגישות לפיתוח המגזר הערבי.


הערות
קורס בחירה המסלול לתכנון ערים
מטלה סופית 9.8.2021
מיועד לסטודנטים בשנה ד ולסטודנטים
לתארים מתקדמים


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ה פרופ'ח ג'בארין יוסף הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:40:03