מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 6 - 207467 (Previous)

207467 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 6
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור ועדת תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע.
סמסטר ב' תש"ף: מבוא לחשיבה סביבתית לאדריכלי נוף.


הערות
שולי העיר
קורס בחירה המסלול לאדריכלות נוף
מטלה סופית 9.8.2021


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
704 אולמן 15:30-17:30 ב ד"ר ברגר תמר הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:59:54