מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 2 - 207463 (Previous)

207463 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה באישור וועדת תכנית הלימודים המסלולית לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: אתיקה וצדק בנוף העירוני: קונפליקטים בין החברתי והסביבתי.


הערות
תכנון חופים לאור תמ"א 1
קורס בחירה המסלול לאדריכלות נוף


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ב אדריכל קפלן מוטי הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:53:11